Cancer hos brandman

Cancer hos brandmän

Flera studier visar att brandmän löper en betydligt högre risk att drabbas av olika former av cancer jämfört med befolkningen i övrigt. Tre studier inom området anses vara normgivande: LeMasters meta-analys, the Nordic Study och the NIOSH Study. Studier från Anna Stec, professor i brandkemi och toxicitet vid University of Central Lancashire, visar att dödsfall i cancer bland brandmän under 75 år är upp till tre gånger högre än för befolkningen i stort.

Den ökade risken för brandmän att utveckla cancer är främst kopplad till exponeringen av farliga toxiner och cancerframkallande ämnen – i synnerhet PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som finns i både gasform och i partiklar som uppstår vid bränder. 

I en studie från 2018 undersökte Stec och hennes kollegor vid University of Central Lancashire sambandet mellan exponering för PAH och den förhöjda cancerrisken hos brandmän. Denna studie visar på en betydligt ökad kontaminering av cancerframkallande PAH efter släckningsövningar både på brandmännens hud och på deras skyddsutrustning. 

År 2016 skrev tidningen Swedish Firefighter en artikel "Den svenska resan om brandmän och cancer".

Fackförbundet Kommunal skrev i September 2022 två artiklar om brandmän och cancer.
 - Många brandmän saknar skydd mot cancer. Läs här online eller som pdf här.
 - Därför är risken större för brandmän att drabbas av cancer. Läs här online eller som pdf här.

Den första juli 2022 klassade WHO:s cancerforskningsinstitut (IARC) brandmansyrket under grupp 1, vilket är den högsta graden av säkerställt samband med cancerdiagnoser. Läs IARCs beslut här: