Vetenskapliga studier

Externa dok5

Rapport “Minimising firefighters’ exposure to toxic fire effluents”

En oberoende rapport från 2020 om brandmäns exponering av hälsofarliga ämnen. Professor Anna Stec m fl vid vid University of Central Lancashire (UCLan) på uppdrag från FBU.

Några citat:

 • The report details how firefighters face danger...these toxic fire effluents can be absorbed by the skin. It demonstrates where current Fire and Rescue health and safety practices are failing…” (förord)
 • “Firefighters may be exposed to toxic contaminants...Dermal Absorption occurs when a toxicant comes into contact with an individual’s skin. There are many situations in which firefighters’ skin comes into contact with harmful substances….Absorption of toxicants via the skin will vary depending on exposure time, the quantity and type of substance, location and the surface area of the skin....and the high temperatures in which firefighters operate increases their blood flow, sweating rates and body temperature. Together with the body’s reduced water content, this leads to increased dermal absorption of fire effluents…” (s. 15)
 • Ett diagram som visar att den cancertyp som drabbat brittiska brandmän klart mest är hudcancer. (s. 23)
 • “It has been shown that organic contaminants can be transferred from the fabric of PPE to the skin. These contaminants can then penetrate deeper dermal layers, with the potential for systemic toxic effects…” (s. 32)
 • “The skin’s permeability increases with temperature. For every 5ºC increase in skin temperature, absorption of toxins via skin increases 400%...” (s. 38)

Läs eller ladda ner

Externa dok7

Studie om hudens exponering av PAH

Fent m. fl. (2013) genomförde en studie för att undersöka kontaminering och penetration av brandmäns hud avseende luftburna PAH.

Några citat:

 • "Conclusion: We found that fire fighters wearing full ensembles absorb PAHs and aromatic hydrocarbons into their bodies. The PAHs and aromatic hydrocarbons most likely entered the fire fighters' bodies through the skin (s. 45)
 • "Recommendations for Additional Research...Study the effect of turnout hood designs and materials on dermal exposure and absorption of combustion products." (s. 47)

Läs eller ladda ner

Externa dok1

LeMasters Meta-analys:

LeMaster m. fl. (2006) vid University of Cincinnati College of Medicine, USA, genomförde den hittills största studien avseende 20 olika cancertyper hos brandmän då de sammanvägde data från 32 andra studier. Totalt analyserade brandmän var över 110.000, och studien identifierade 10 olika cancertyper där brandmän hade en klart ökad risk att få diagnosen.

Sammanfattning

 • Testikelcancer - 102% högre risk
 • Multipelt myelom - 53% högre risk
 • Non-Hodgkin lymfom - 51% högre risk
 • Hudcancer - 39% högre risk
 • Hjärncancer - 32% högre risk
 • Malignt melanom - 32% högre risk
 • Rektalcancer - 29% högre risk
 • Prostatacancer - 28% högre risk
 • Magcancer - 22% högre risk
 • Tjocktarmscancer - 21% högre risk
  (Högre risk = högre risk jämfört med genomsnittlig befolkning)

Läs eller ladda ner

Externa dok2

NIOSH-studien:

Daniels m. fl. (2013) vid National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i Cincinnati, USA, undersökte sambandet mellan cancer och brandmän. I studien ingick 30.000 brandmän från San Francisco, Chicago och Philadelphia, och resultatet visade att brandmän har en 14% högre risk att dö i cancer och en klart högre risk att drabbas av sju olika cancertyper jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Sammanfattning:

 • Mesoteliom - 100% högre risk
 • Rektalcancer - 45% högre risk
 • Mun/svalg-cancer 40% högre risk
 • Matstrupscancer - 39% högre risk
 • Tjocktarmscancer - 31% högre risk
 • Njurcancer - 29% högre risk
 • Lungcancer - 10% högre risk
  (Högre risk = högre risk jämfört med genomsnittlig befolkning)

Läs eller ladda ner

Externa dok3

Den Nordiska studien

Pukkala m. fl. (2014) vid olika Universitet och Institut i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island publicerade en studie av totalt 16.000 nordiska brandmän. Denna studie delade bland annat upp risken för cancer per åldersgrupp och studien visar en statistiskt signifikant ökad risk för samtliga åldersgrupper att utveckla fem olika cancertyper.

Sammanfattning:

 • Mesoteliom - 155% högre risk
 • Icke-melanom hudcancer - 33% högre risk
 • Lungcancer (lungadenocarcinom) - 29% högre risk
 • Malignt melanom - 25% högre risk
 • Prostatacancer - 13% högre risk
 • Prostatacancer (för brandmän i ålder från 30 till 49 år) - 159% högre risk

Läs eller ladda ner

Study 2018 occupational exposure 350

Yrket som brandman och exponering av PAH

Studien "Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Elevated Cancer Incidence in Firefighters".

Anna Stec m. fl. publicerade 2018 den första brittiska studien som identifierar brandmäns exponering för PAH-cancerframkallande ämnen. De studerade 140 brandmän och samlade in 650 prover från hud, kläder, brandbilar och tog även prov på ytor från deras kontor.

Introduktion (översatt):
Cancerincidensen verkar vara högre bland brandmän jämfört med befolkningen i allmänhet. Med tanke på att många cancerformer har en miljökomponent är deras yrkesmässiga exponering för produkter av kolförbränning, såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH) oroande. Detta är den första brittiska studien som identifierar brandmäns exponering för PAH-cancerframkallande ämnen. Torkprover samlades in från hud (käke, hals, händer), personlig skyddsutrustning från brandmän och arbetsmiljö (kontor, brandstationer och motorer) i två brittiska brand- och räddningsstationer. Nivåer av 16 PAH från US Environmental Protection Agency (EPA) kvantifierades tillsammans med mer potenta cancerframkallande ämnen: 7,12-dimetylbenso[a]antracen och 3-metylkolantren (3-MCA) (12 månader efter inledande testning). Cancerlutningsfaktorer, som används för att uppskatta cancerrisken, indikerar en markant förhöjd risk. PAH-cancerframkallande ämnen inklusive benso[a]pyren (B[a]P), 3-MCA och 7,12-dimetylbens[a]antracen PAH bestämdes på kroppsytor (t.ex. händer, hals), på personlig skyddsutrustning inklusive hjälmar och kläder och på arbetsytor. Den huvudsakliga exponeringsvägen verkar vara via hudabsorption. Dessa resultat tyder på ett brådskande behov av att övervaka exponeringar för brandmän i deras yrkesmiljö och genomföra långsiktig uppföljning av deras hälsotillstånd.

Läs eller ladda ner