Cancer hos brandman

Cancer hos brandmän

Flertalet studier visar att brandmän löper en klart högre risk att diagnostiseras med olika former av cancer än den genomsnittliga befolkningen. Tre viktiga studier inom området anses vara normgivande LeMasters meta-analys, the Nordic Study och the NIOSH Study.
Studier från Professor Anna Stec, professor i brandkemi och toxicitet vid University of Central Lancashire, visar att dödsfall i cancer bland brandmän som är yngre än 75 år är upp till tre gånger högre än för andra medborgare i samhället.
Orsaken till den högre risken för brandmän att utveckla cancer är främst kopplad till exponeringen av farliga toxiner och cancerframkallande ämnen - främst PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som finns i både gasform och som bundet till partiklar - som uppstår vid bränder.

I en studie från 2018 undersökte Professor Anna Stec och hennes kollegor vid University of Central Lancashire sambandet mellan exponering för PAH och den förhöjda cancerrisken hos brandmän. Denna studie visar klart ökad kontaminering av cancerframkallande PAH efter släckningsövningar både på brandmännens hud och deras skyddsutrustning. Ytterligare en studie som också visar att den huvudsakliga exponeringen verkar vara via huden.

År 2016 skrev tidningen Swedish Firefighter en artikel "Den svenska resan om brandmän och cancer" som kan läsas här (från källan) eller här (som pdf).